Dayton freshman Obadiah Toppin talks about the future